Pozitivni vplivi živali na človeka

Zavedamo se, da imajo živali izredno pozitiven vpliv v življenju družine in pri mentalnem zdravju njenih članov.


Kako poteka podporna terapija s pomočjo živali?

Na začetku z otroki opravimo psihološki pregled, kadar je to potrebno. Včasih je diagnoza že postavljena in lahko začnemo kar z delom. Na osnovi tega ter pogovori s starši in učitelji ter vzgojitelji, projektni team sestavi ustrezen načrt dela za posameznega otroka.

Poleg aktivnosti in terapije s pomočjo živali so nekatere delavnice obogatene z igralno terapijo, športno terapijo in drugimi specifičnimi terapijami.


Pomembnost živalske vloge je še toliko večja pri otrocih, saj jim žival predstavlja:

 • večja samostojnost
 • vir brezpogojne ljubezni
 • možnost človekove želje po izražanju ljubezni
 • izpolnjevalca človekove želje po izražanju moči
 • učitelja otrok v primerih toaletnega treninga
 • učitelja otrok pri seksualni vzgoji
 • učitelja pri učenju odgovornosti
 • sproščanje napetosti
 • socialno mazilo ter prijatelja in zaupnika

Pomen aktivnosti in terapije s pomočjo živali se kaže predvsem na štirih področjih:

 • rast in razvoj
 • govor in komunikacija
 • kognitivno področje ter
 • psihosocialno področje

Napredek na vseh teh področjih pa skupno vpliva na boljše vključevanje otrok in mladostnikov v izobraževalni sistem ter med vrstnike, poleg tega pa vpliva na večjo učno uspešnost.


Pri izvajanju aktivnosti in terapij z različnimi živalmi prihaja do pozitivnih učinkov:

 • izboljšanje razpoloženja
 • večja samostojnost
 • zmanjševanje neprimernega vedenja
 • prilagajanje lastnega vedenja k drugemu vedenju
 • večja stopnja empatije
 • pozitiven odnos do živali
 • večja odgovornost
 • skrb za živali in ljudi
 • večja šolska uspešnost
 • zdrava osebnostna rast  
 • ugoden vpliv na izgube in žalovanje
 • zvišana stopnja koncentracije
 • pridobitev naklonjenost
 • izboljšanje priklica in spomina
 • zvišana stopnja motivacije
 • pridobitev socialnih veščin
 • pridobitev socialnih spretnosti
 • dolgotrajnejša pozornost
 • reduciranje splošne anksioznosti
 • višja stopnja samozaupanja in samovrednotenja
 • kvalitetnejše in lažje sodelovanje
 • povečana sposobnost zaupanja
 • izboljšanje sposobnosti reševanja problemov
 • zmanjševanje manipulativnega vedenja
 • izboljšanje izražanja občutkov
 • boljše vključevanje v šolski sistem in družbo
 • kvalitetnejše vrstniško vključevanje

UA-16522301-3